Maatregelen coronavirus (laatste update 18-05)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen en vervolgens versoepeld.

Eén of twee vaste bezoekers per dag

Sinds 20 april 2021 mag een gevaccineerde bewoner één of twee vaste bezoekers ontvangen en de vaste bubbel is losgelaten. Bezoekers die negatief getest of gevaccineerd zijn, hoeven geen mondneusmasker meer te dragen in de kamer of appartement van de cliënt. Bewoners mogen ook bezoek ontvangen dat nog niet is gevaccineerd. Je moet dan wel 1,5 meter afstand houden. In de algemene ruimtes moet een mondmasker worden gedragen.

Voorzichtige start inzet vrijwilligers

Er wordt weer voorzichtig gestart met de inzet van vrijwilligers. Het bezoek van een vrijwilliger is bijvoorbeeld mogelijk bij 1-op-1 vrijwillige inzet en bij voorkeur buiten, zoals wandelen, fietsen of samen naar de supermarkt gaan. Een bezoek van een vrijwilliger is alleen mogelijk als een vrijwilliger 1 van de twee bezoekers van die dag is en tot de vaste bezoekers behoort. Ook palliatieve ondersteuning kan plaatsvinden, evenals vervoer (vrijwillige chauffeurs). Altijd met inachtneming van de geldende maatregen  (handhygiëne, 1.5 meter onderlinge afstand, mondkapje).

Weer bezoek van de kapper, pedicure en schoonheidsspecialist

Verder mogen mensen met een contactberoep weer hun diensten aanbieden op woonlocaties. Voorbeelden hiervan zijn de pedicure, kapper en schoonheidsspecialisten. Zij doen dit met in achtneming van de geldende maatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker.

Zelftesten niet toegestaan voor cliënten

Wij volgen het advies van het RIVM. Een zelftest is niet volledig betrouwbaar. Om die reden adviseren wij cliënten een test te doen bij de GGD. Zelftests voor bezoekers volstaan wél volgens het RIVM. Bezoekers met een negatieve uitslag van een zelftest mogen een cliënt bezoeken op een woonlocatie.

Faseplan corona 

We werken met een faseplan corona. Uitgangspunt is maatwerk per cliënt. Per locatie en individu wordt gekeken wat veilig/verantwoord is en tegelijkertijd bijdraagt aan het welzijn en de bewegingsvrijheid van cliënten. Die locatie-specifieke zaken worden weer vastgelegd in het locatie-faseplan en de maatwerk-afspraken in het ondersteuningsplan in het cliëntdossier.

Het faseplan corona vind je hier.

Fase oranje blijft van kracht

Vanwege de (regionale) besmettingscijfers blijven al onze locaties en onderdelen voorlopig in fase oranje .

Dat betekent dat de dagbesteding en onze ambulante hulp (thuisbegeleiding) doorgaat volgens de richtlijnen uit het faseplan en de specifieke aanwijzingen voor de locaties. Dagbestedingslocaties gaan voorzichtig open voor alle publiek. Wel vragen we iedereen extra alert te zijn en zich altijd aan de opgestelde richtlijnen te houden. Voor cliënten met een hoger risico, worden extra maatwerkafspraken gemaakt in samenspraak met de cliënt en het netwerk om de situatie zo veilig mogelijk te maken.

Wat fase oranje voor cliënten en verwanten betekent, lees je hier.

Maatwerk in samenspraak met cliëntenraden
Sinds de zomer van 2020 werken we met een faseplan corona. Dit faseplan is in samenspraak met de cliëntenraden gemaakt. In het faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opleving van het virus, welke maatregelen genomen worden voor de verschillende onderdelen van Gors. Het faseplan is een kapstok voor de verder uitgewerkte locatiefaseplannen. Hiermee kan lokaal maatwerk worden geboden. In de locatiefaseplannen staat beschreven hoe op die locatie de maatregelen worden gehanteerd en waar eventuele uitzonderingen zijn te maken. Hiervoor kunnen individuele afspraken worden gemaakt.

Waarom fase oranje en wanneer rood?
We zijn continue in overleg met de GGD die ons adviezen geeft gedurende de coronacrisis. Wij nemen het advies van de GGD zeer serieus maar wegen ook steeds voor onszelf af of wij het advies in verhouding vinden staan met de impact die dat heeft op cliënten. De keuze maken wij uiteindelijk zelf, het advies van de GGD is daarin wel zwaarwegend. Het dilemma waar wij telkens mee te maken hebben is dat wij aan de ene kant cliënten willen beschermen en verspreiding van het coronavirus willen voorkomen en aan de andere kant het welzijn zo min mogelijk willen aantasten door beperkingen. Binnen fase oranje nemen we maatregelen die we liever niet willen nemen. Velen begrijpen en accepteren waarom we dit doen; de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Er is ook kritiek van cliënten en hun verwanten. Dat is zeer begrijpelijk. Maatregelen binnen fase oranje hebben immers veel impact op cliënten, verwanten, vrijwilligers en onze medewerkers. Fase rood geldt zo kort mogelijk en alleen als er actuele besmettingen op de locatie zijn bij cliënten of medewerkers, dan sluiten we de locatie. Zodra het kan, schalen we meteen af naar fase oranje. Dit kan soms ook voor een deel van de locatie.

Mondkapjesplicht, ook op onze locaties

Sinds 1 december 2020 geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht voor mensen vanaf 13 jaar.  We zien onze locaties als publieke ruimtes. Dat betekent dat alle bezoekers mondkapjes dragen op de gangen en in gemeenschappelijke ruimtes. In de woonruimte van een cliënt kan het mondkapje af, we adviseren echter om het mondkapje op te houden.

Uitzonderingen voor mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt in principe ook voor mensen met een beperking. Voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, geldt een uitzondering. Het kan zowel om zichtbare als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Cliënten die geen mondkapje kunnen dragen, hebben een pasje van ons gekregen dat zij kunnen tonen aan politie, boa’s en winkelpersoneel.

Vaccinaties cliënten 17-24 maart 2021

Op woensdag 24 maart 2021 heeft iedere cliënt die op een locatie van Gors woont een tweede vaccinatie gekregen. Het ging hierbij alleen om cliënten met een eigen huisarts en een WLZ-indicatie. De vaccinaties verliepen volgens strikte regels van de RIVM. In afstemming met De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Nucleus werkten mobiele teams op locatie. Gors was verantwoordelijk, net als andere zorgorganisaties, voor het regelen van een goede prikruimte met wachtruimte. In de meeste gevallen werden Gors-cliënten op een Gors-locatie geprikt. Ook cliënten van andere zorgaanbieders werden op onze locaties gevaccinerd.