Maatregelen coronavirus (laatste update 1-12)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen.

Nieuw faseplan corona per 1-12-2020

Op basis van nieuwe richtlijnen van het RIVM, handreikingen die zijn opgesteld door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de evaluatie van ons Team Ervaringsdeskundigen (TED) en de signalen die we hebben gekregen van cliënten en verwanten, hebben we ons faseplan geëvalueerd en herzien. Het welzijn van cliënten vinden we erg belangrijk en dat willen we met het nieuwe beleid beter borgen. Uitgangspunt is maatwerk per cliënt. Per locatie en individu wordt gekeken wat veilig/verantwoord is en tegelijkertijd bijdraagt aan het welzijn en de bewegingsvrijheid van cliënten. Die locatie-specifieke zaken worden weer vastgelegd in het locatie-faseplan en de maatwerk-afspraken in het ondersteuningsplan in het cliëntdossier.

Het nieuwe faseplan corona vind je hier.

Fase oranje voor thuisbegeleiding en alle locaties

Gezien het aantal besmettingen, zowel landelijk als in Zeeland, hebben we besloten dat alle locaties én de thuisbegeleiding tot nader bericht uit voorzorg naar fase oranje gaan. Wat dit voor cliënten en verwanten betekent, lees je hier.

Maatwerk in samenspraak met cliëntenraden
Sinds een aantal maanden werken we met een faseplan corona. Dit faseplan is in samenspraak met de cliëntenraden gemaakt. In het faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opleving van het virus, welke maatregelen genomen worden voor de verschillende onderdelen van Gors. Het faseplan is een kapstok voor de verder uitgewerkte locatiefaseplannen. Hiermee kan lokaal maatwerk worden geboden. In de locatiefaseplannen staat beschreven hoe op die locatie de maatregelen worden gehanteerd en waar eventuele uitzonderingen zijn te maken. Hiervoor kunnen individuele afspraken worden gemaakt.

Waarom fase oranje en wanneer rood?
We zijn continue in overleg met de GGD die ons adviezen geeft gedurende de coronacrisis. Wij nemen het advies van de GGD zeer serieus maar wegen ook steeds voor onszelf af of wij het advies in verhouding vinden staan met de impact die dat heeft op cliënten. De keuze maken wij uiteindelijk zelf, het advies van de GGD is daarin wel zwaarwegend. Het dilemma waar wij telkens mee te maken hebben is dat wij aan de ene kant cliënten willen beschermen en verspreiding van het coronavirus willen voorkomen en aan de andere kant het welzijn zo min mogelijk willen aantasten door beperkingen. Binnen fase oranje nemen we maatregelen die we liever niet willen nemen. Velen begrijpen en accepteren waarom we dit doen; de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Er is ook kritiek van cliënten en hun verwanten. Dat is zeer begrijpelijk. Maatregelen binnen fase oranje hebben immers veel impact op cliënten, verwanten, vrijwilligers en onze medewerkers. Fase rood geldt zo kort mogelijk en alleen als er actuele besmettingen op de locatie zijn bij cliënten of medewerkers, dan sluiten we de locatie. Zodra het kan, schalen we meteen af naar fase oranje. Dit kan soms ook voor een deel van de locatie.

Dagbesteding, Werken en Leren (DWL)

Ook voor Dagbesteding, Werken en Leren (DWL) geldt momenteel fase oranje. Alle intakes gaan door, hierbij worden alle maatregelen in acht genomen.

Mondkapjes

We zien onze locaties als publieke ruimtes. Dat betekent dat alle bezoekers mondkapjes dragen op de gangen en in gemeenschappelijke ruimtes. In de woonruimte van een cliënt kan het mondkapje af, we adviseren echter om het mondkapje op te houden.