‘We zijn met Triple-C heel goed op weg’

“Het gaat ons om het vinden van de menselijke maat. Met het oog daarop zijn we met Triple-C heel goed op weg. We staan allemaal nog steeds pal achter deze visie op zorg. De laatste teams van de woongroepen zullen in januari 2024 hun laatste trainingsdagen hebben. Daarna zijn de andere medewerkers aan de beurt. Komende periode richten we onze aandacht op het borgen van Triple-C in de organisatie. Ons streven is dat deze zorgvisie medio 2025 volledig is ingebed in onze manier van denken en doen.”

Met de start van de trainingen, deed Triple-C ruim een jaar geleden definitief zijn intrede bij Gors. Een mooi moment voor een gesprek met twee leden van het projectteam: Jan de Rooij, manager Kind, Jeugd en Zelfstandig Wonen en projectleider Valesca Lefeber. Zij kijken met een goed gevoel op terug op dit eerste jaar Triple-C. Is alles goed gegaan? Nee. Maar het enthousiasme dat ze dagelijks ontmoeten, bevestigt dat Triple-C breed gedragen wordt binnen de organisatie. “Het is geweldig om te zien hoe het in de praktijk uitpakt. Het ene team verandert bijvoorbeeld de woonkamer, terwijl een ander team successen boekt door meer aan te sluiten op de behoeften van een individuele cliënt. Het is mooi om die verschillende verhalen te horen. Het bewijst dat Triple-C geen vast stramien kent. Iedere groep, ieder team is anders en krijgt handvatten met Triple-C.”

Meerwaarde voor iedereen

Jan vertelt dat de keuze voor Triple-C destijds werd gemaakt vanuit de behoefte om verder invulling te geven aan de missie van Gors om ‘mensgerichte ondersteuning’ te bieden. “We vroegen ons af: wat betekent dat nu eigenlijk? Vraag het en iedereen geeft een ander antwoord. We realiseerden ons dat Triple-C dat antwoord wél gaf. En daarmee duidelijkheid en sturing voor ons allemaal. Daarmee biedt Triple-C meerwaarde, zowel voor de cliënten als de medewerkers. Ook omdat de zorg steeds ingewikkelder wordt. Wil je blijven focussen op het probleemgedrag of kijk je verder dan dat gedrag? Gors kiest voor het laatste.”

Hobbels bij aanpassen organisatiestructuur

Om Triple-C te kunnen inbedden in de organisatie waren twee zaken belangrijk. De medewerkers zouden intensief geschoold moeten worden en de organisatiestructuur moest worden aangepast. “We introduceerden per team de nieuwe driehoek van manager, gedragsdeskundige en coördinerend begeleider. Deze aanpassing had nog al wat consequenties. De functie zorgregisseur kwam te vervallen en de begeleiders 4 werden verantwoordelijk voor de ondersteuningsplannen van de cliënten. Terugkijkend is dat niet soepel verlopen. Zorgregisseurs vonden sneller een nieuwe baan (meestal binnen Gors), dan dat we coördinerend begeleiders vonden. Veel begeleiders 4 konden daardoor nauwelijks begeleid worden bij hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ook trainen met de nieuwe driehoek was soms niet of nauwelijks mogelijk. Daarnaast was sprake van het reguliere verzuim en verloop én de introductie van het nieuwe elektronische cliëntdossier. Dat alles maakte het lastiger dan we hadden voorzien. Dat erkennen we. Om die reden kunnen begeleiders 4 ook nu nog op ondersteuning rekenen. ”

Vliegende start trainingen

Valesca vertelt dat verschillende teams al eens met Triple-C hadden kennisgemaakt via korte inspiratiesessies. “We begrepen dat dit te weinig was om de zorgvisie te borgen. Om daadwerkelijk te kunnen werken volgens de uitgangspunten van Triple-C besloten we te kiezen voor de intensieve meerdaagse systeemtrainingen. Uiteindelijk zijn twee pilot teams op training geweest bij ASVZ, de grondlegger van Triple-C. Vervolgens hebben we ingestoken op het certificeren van onze eigen trainers, aanvankelijk vier, inmiddels zes. Zodoende konden zij de trainingen voor de teams verzorgen. Het enthousiasme daarvoor heeft ons positief verrast. Veel medewerkers meldden zich aan als mogelijke trainer en de teams stonden te trappelen om met Triple-C aan de slag te gaan. Zodoende konden we echt een vliegende start maken.”

Vooruitkijken

Als we Jan en Valesca vragen vooruit te kijken, sommen ze een aantal belangrijke aandachtspunten op. Allereerst zullen vanaf 2024 Triple-C trainingen worden ingepland voor de collega’s van thuisbegeleiding, kindzorg, het flexibel inzetbaar team (FIT), dagbesteding, werken & leren en de nieuwe medewerkers. Deze trainingen worden naar verwachting net een beetje anders. Verder is de inzet dat Triple-C geborgd wordt in de organisatie. “We werken aan een borgingsplan om de visie en de kennis te behouden. Om die reden gaan de trainers nu bij alle teams langs. De teams hebben allemaal hun ‘Gewoon doen plan’ gemaakt en de trainers polsen hoe ver elk team staat. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de teams en de driehoek om daar dagelijks invulling aan te geven. De trainers zijn weliswaar sleutelfiguren wat betreft kennis, deskundigheid en betrokkenheid, maar we willen niet dat teams daarvan afhankelijk worden.” Andere actiepunten voor de komende periode zijn de evaluatie van de nieuwe functies en de werving van nieuwe medewerkers tegen het licht houden. “Het is ons gelukt om Triple-C om te buigen naar gebruik voor een brede doelgroep. Dat we dat goed doen, blijkt uit het feit dat ASVZ inmiddels andere zorgorganisaties naar ons doorverwijst. We hebben ons eigen ‘sausje’ over deze zorgvisie gegoten en dat is goed, daarmee is het echt van ons geworden.”

 

Meer lezen over Triple-C? Kijk dan op onze pagina www.gors.nl/overons/#triple