Wet zorg en dwang vraagt doorlopend aandacht

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht. De implementatie van deze wet is bij Gors goed verlopen. De werkwijze, de instructies; zowel bij medewerkers als cliënten is bekend wat deze nieuwe wet betekent. Toch blijft aandacht ervoor belangrijk. Bewustwording en alert zijn op situaties rondom onvrijwillige zorg vraagt doorlopend aandacht.

De Wzd regelt de rechten van cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Uitgangspunt van de wet is dat er altijd vrijwillige zorg moet worden gegeven, tenzij het niet anders kan. Linda van Son, manager Complexe Zorg, vertelt dat de hoofdboodschap van de Wzd-commissie binnen Gors is dat medewerkers en cliënten erop alert moeten zijn dat er niets tegen de wil van de cliënt gebeurt.

Wzd Commissie

De Wzd-commissie is gevormd toen de Wet zorg en dwang zijn intrede deed. De commissie bestaat uit cliënten en medewerkers uit verschillende disciplines en komt vier keer per jaar samen. “Onderwerpen die tijdens de commissievergaderingen aan bod komen, zijn onder andere de verschillende beleidsontwikkelingen. Daarbij kun je denken aan scholing, werkinstructies, beleidsdocumenten, huisregels, maar bijvoorbeeld ook aan verplichte stukken voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast wordt in de commissie casuïstiek besproken. Die casussen worden soms rechtstreeks aan de commissie gemaild, maar worden ook opgehaald door de Wzd-functionarissen. Deze casussen worden besproken en de bevindingen worden teruggekoppeld aan het desbetreffende team of als leerpunt meegenomen voor iedereen binnen de organisatie. In dat laatste geval worden de werkinstructies direct daarop aangepast.”

Top of mind houden

De Wzd-functionarissen waarover Linda spreekt, hebben als belangrijkste opdracht de Wet zorg en dwang ‘top of mind’ te houden bij medewerkers en cliënten. “Zij bezoeken regelmatig locaties en praten met teams en bewoners over hun bevindingen en eventuele vragen over de wet.”

Intranet

Wat in het geval van de Wet zorg en dwang erg goed is gelukt, is volgens Linda de manier waarop alle informatie is terug te vinden. “We hebben één verzameldossier gemaakt op het intranet van Gors. Met een simpele zoekterm als ‘Wzd’ of ‘onvrijwillige zorg’ kom je direct bij alle relevante, actuele informatie, zoals het beleid, de werkinstructies, het uitleg-filmpje, de vertrouwenspersoon, maar bijvoorbeeld ook folders en flyers. Dat betekent voor medewerkers dat zij direct op één plek alles vinden wat in dit verband van belang is. Dat schept duidelijkheid; iedereen heeft daarmee steeds juiste informatie tot zijn of haar beschikking.”

Meer informatie over Onvrijwillige zorg vind je hier.