Gesprekken gaande over toekomst De Annewas

Sjaloomzorg en Gors zijn in gesprek met het Zorgkantoor over de toekomst van De Annewas (woonlocatie in St. Annaland, Tholen). Doelstelling van dit overleg is om de cliënten, die dat willen, in de gelegenheid te stellen op De Annewas te blijven wonen. Het Zorgkantoor onderschrijft deze doelstelling en denkt constructief mee hoe dit mogelijk te maken. Verschillende opties zijn verkend en besproken. Er moet ook nog veel worden uitgezocht.

Continue afstemming met betrokkenen

Uiteraard wil Gors iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de toekomst van De Annewas, zorgvuldigheid hierbij is van het grootste belang. Ouders en cliënten worden regelmatig geïnformeerd over de genomen en te nemen stappen, zowel schriftelijk als persoonlijk. Met een tweetal ouders die alle ouders vertegenwoordigen is ook continue afstemming. Op 30 januari is een bijeenkomst geweest met de lokale cliëntenraad van De Annewas. Aansluitend aan dit overleg zijn ouders en verwanten verder geïnformeerd.

Mogelijkheden en voorwaarden

Met Sjaloomzorg en het Zorgkantoor is onder andere gesproken over de mogelijkheid tot het omzetten van de verblijfsindicatie naar een Volledig pakket thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT). Gors zal per cliënt in kaart brengen wat de huidige zorgbehoefte en indicatie is en welke (financiële) gevolgen de omzetting heeft voor zowel cliënt als organisatie. Dit alles kost tijd. Deze gegevens worden met het Zorgkantoor gedeeld waarmee zij de mogelijkheden onderzoeken om binnen hun beschikbare budget voor zowel Gors als Sjaloomzorg een goede situatie te creëren. Dit betekent voor Gors mogelijkheden om in andere regio’s nieuwe ontwikkelingen te realiseren en voor Sjaloomzorg de financiële middelen te vinden om De Annewas te kunnen overnemen.

Baanbehoud voor Gors-medewerkers

Naast de vraag over de financiële mogelijkheden, is er ook tijd nodig om zaken rondom medewerkers goed te regelen, zodat er een goed team voor de cliënten beschikbaar is. De huidige Annewas-medewerkers kunnen na een eventuele overname door Sjaloomzorg, als zij dat willen, uiteraard in dienst blijven bij Gors.