Gors mensgerichte ondersteuning

Gors

Gors en de Wmo/Wlz

Op deze pagina krijgt u inzicht in de vele veranderingen waar de zorg mee te maken heeft en ook gaat krijgen. Deze informatie is ‘up to date’ en geeft antwoord op vragen die momenteel spelen.

Waarom de veranderingen in de zorg?

De overheid wil de groei van de zorgkosten een halt toe roepen. Vandaar treffen zij verschillende maatregelen, die grote invloed hebben. Gors bereidt zich nu voor op de aanpak van al deze veranderingen. Samen met de gemeenten en met andere zorg- en welzijnsorganisaties, probeert een ieder oplossingen te vinden zodat alle burgers met een zorg- en/of begeleidingsvraag in staat gesteld blijven om een zo normaal mogelijk te kunnen leven. Via verschillende wegen worden cliënten en hun contactpersonen zo goed mogelijk geïnformeerd over de maatregelen die Gors van plan is te treffen.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die belemmeringen ervaren bij participatie in de samenleving de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te leven. Daarbij gaat de Wmo uit van de eigen kracht en mogelijkheden. Gekeken wordt wat iemand op eigen kracht kan of met hulp uit de naaste omgeving. Daarna volgt pas de inzet van algemene voorzieningen en waar nodig specialistische zorg. Doel is dat iedereen op eigen wijze mee kan doen. De burger wordt gecompenseerd voor beperkingen, zodat hij mee kan doen in de samenleving.

Voor wie geldt de Wmo?

Een deel van de ondersteuning die Gors biedt, wordt vanaf 1 januari 2015 gefinancierd vanuit de gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat om ‘begeleiding zonder verblijf’. Hier vallen onder:

– De thuisbegeleiding (ambulante begeleiding) voor kind & gezin (intensieve gezinsbegeleiding, ambulante ondersteuning onderwijs, praktische pedagogische gezinsondersteuning);
– De thuisbegeleiding (ambulante begeleiding) voor (jong)volwassenen (woonbegeleiding aan huis, ondersteuning en persoonlijke begeleiding);
– De dagbesteding, inclusief het bijbehorende vervoer;
– Dag-/weekend-/vakantieopvang en logeren. Inclusief het bijbehorende vervoer.

Wanneer treden de veranderingen in de Wmo in werking?

Cliënten die thuisbegeleiding (ambulante zorg en ondersteuning) krijgen bij het wonen en cliënten die geen ondersteuning krijgen bij het wonen maar wel ondersteund worden bij werken gaan op 1-1-2015 over naar de Wmo. Gors heeft inmiddels met alle Zeeuwse Gemeenten contracten gesloten zodat cliënten vanaf januari 2015 de zorg behouden die zij nodig hebben.

Onze visie en de Wmo

De uitgangspunten van de Wmo sluiten aan op de visie van Gors. Wij gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en doen daarvoor ook een beroep op het persoonlijk netwerk. Wanneer de cliënt aanvullend ondersteuning, begeleiding en/of behandeling vraagt, is Gors er voor hem of haar. De insteek is normaal waar het kan en speciaal waar het nodig is. Onze inzet is erop gericht dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk meedoen in de samenleving. Waar mogelijk leveren zij een zichtbare bijdrage aan de samenleving. Met thuisbegeleiding en locaties voor dagbesteding, wonen en vrije tijd in heel Zeeland in de regio is buurt-, wijk- of dorpsgericht werken voor ons goed mogelijk. Gors sluit dan ook goed aan bij de Wmo-gedachte: uitgaan van lokale kracht.

Wmo-bijeenkomsten voor cliënten en hun verwanten

In oktober 2014 zijn bijeenkomst voor cliënten (en ouders/vertegenwoordigers) gepland over de Wmo. Iedereen heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Lees meer. Ook organiseren we informatiemomenten voor medewerkers.

De Wlz vervangt per 1-1-2015 de AWBZ

Cliënten die momenteel worden ondersteund door Gors krijgen vanaf 1 januari 2015 te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten die wegens een ziekte, handicap of beperking 24 uur per dag verzorging of permanent toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft. Voor veel mensen (zowel zorgmedewerkers als cliënten en hun verwanten) is nog onduidelijk welke veranderingen de Wet langdurige zorg met zich mee brengt, Zorg voor Beter heeft 17 veel gehoorde misverstanden met de antwoorden op een rij gezet, lees de 17 misverstanden over de Wlz hier.

Meer informatie via Gors

Cliënten die momenteel door Gors worden ondersteund (en hun verwanten) kunnen meer informatie krijgen bij de Zorgregisseur. Is er nog geen sprake van zorg en/of begeleiding door Gors, dan kunt u voor meer informatie, oriëntatie, aanmelding en zorgbemiddeling altijd terecht bij onze zorgadviseurs van het Cliëntenbureau, bereikbaar via clientenbureau@gors.nl of (0113) 273 333.

Meer algemene informatie via andere organisaties

– De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) publiceert de maandelijkse digitale nieuwsbrief ‘Wmo inzicht’. Op de website van de VGN kunt u Wmo Inzicht online lezen.

– Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl staat in duidelijke taal per indicatie wat er gaat veranderen. Ook staan daar diverse vragen en antwoorden bij gegeven. Met als belangrijkste vraag: wat verandert er voor mij in 2015?

– De overheid heeft ook een film gemaakt over de veranderingen in de zorg en wat dit betekent. Bekijk dit filmpje hier. Ook is er deze folder over de veranderingen in de zorg.

Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte maakte dit Informatieblad over de nieuwe wetten in eenvoudige taal.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ